Guia de serveis de l’aparellador, segons la web L’Aparellador, el teu tècnic de capçalera, editada pel Col·legi d’Aparelladors. Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.

Treballs d’edificació i urbanització

Treballs d’edificació

Projecte tècnic
Direcció de l’obra
Direcció d’execució de l’obra
Direcció d’obres menors i documentació tècnica
Treballs complementaris

Treballs de desconstrucció d’edificacions (enderrocs)

Redacció del projecte
Direcció facultativa de les obres de desconstrucció
Permanència en treballs de desconstrucció

Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
Treballs de decoració
Projecte parcial de càlcul d’estructures
Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents
Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental
Redacció del pla d’emergència
Projecte d’instal•lació de grua
Treballs per a la instal•lació de la bastida: Pla de muntatge
Treballs per a construccions efímeres
Llibre de l’edifici
Treballs d’urbanització

Projectes d’obres d’urbanització
Direcció facultativa de les obres

Treballs de parcel•lacions

Redacció de la documentació de la parcel•lació
Replanteig

Treballs de reparcel•lacions

Treballs de seguretat

Estudi de seguretat i salut
Estudi bàsic de seguretat i salut
Coordinació de la seguretat en la fase de projecte
Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra

Gestió

Gestió del projecte (project management)

Gestió del projecte
Plantejament del projecte
Auditoria del projecte
Control econòmic de l’obra
Petició i comparació d’ofertes i contractació d’oficis

Gestió de la construcció (construction management)

Altres treballs

Aixecaments planimètrics

Amidament de terrenys
Amidament de solars
Amidament d’edificis

Amidaments i valoració d’obra executada
Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol
Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol
Memòria valorada
Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis

Partió de terrenys, solars i edificis
Replanteig de terrenys, solars i edificis

Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències

Reconeixement de terrenys i construccions
Consultes
Examen de documents, títols, plànols, etc
Diligències

Informes, dictàmens i certificats

Informe
Dictamen
Certificat

Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç i consolidació
Test de l’edifici (TEDI)

Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i els altres elements exteriors

Actuacions pericials o arbitrals

Peritatges judicials
Arbitratges

Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats
Valoració d’un terreny, edifici o solar
Inspecció i comprovació de les instal•lacions
Treballs tècnics en la fabricació de materials per a la construcció

Tramitació administrativa

Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO)

Qualificació provisional
Qualificació definitiva

Tramitació de llicència d’obres
Tramitació de comptadors provisionals d’obra
Tramitació de l’alta de l’IBI
Tramitació de la llicència de 1a ocupació
Tramitació de comptadors comunitaris
Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació
Tramitació de la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat
Altres tràmits davant de l’Administració